50 MITW PSYCHOLOGII POPULARNEJ PDF

I assumed it would take eons to finish this book but you know mysterious things happen with "reading extra curricular " books when the environment is musty with the squalid stench of exam and text books. However, as i was reading the book i thought that i would compile all the mythbusters and the facts mentioned in this book so that anyone It was a risky and experimental venture for me to start this book just after the term end exam. However, as i was reading the book i thought that i would compile all the mythbusters and the facts mentioned in this book so that anyone interested about psychology or inquisitive of knowing the enigmas of common misbeliefs can get a concise quick peek of the book. And that would take some time and another skimming through the paragraphs. And of course the rest of the writeup would contain almost all the spoilers of the book you have been warned

Author:Memi Mooguktilar
Country:Belize
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):28 August 2008
Pages:349
PDF File Size:4.20 Mb
ePub File Size:15.48 Mb
ISBN:152-2-18867-986-4
Downloads:9669
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshuramarKsika ta wiele zawdzicza te mojej korespondencji z dr Elizabeth Judd i Mar kiem Lamoreaux, ktrzy przekazali mi wakie informacje, w istotny sposb wpywajce na styl mojego mylenia. Oczywicie za wycignite z nich wnioski ponosz osobist odpowiedzialno. Olbrzymi wpyw na ksztat tego dziea mia mj przyjaciel, archi wista Michael Horowitz, ktry nie do, e wnikliwie przeczyta cay mj rkopis, poddajc go wnikliwej krytyce, to nie omieszka odda mi do dyspozycji zasobw ilustracji pozostajcych w gestii Fitz Hugh Lu dlow Memorial Library, znacznie wzbogacajc wizualn stron mojego wywodu.

Za to wszystko nale ci si Michaelu wyrazy szczerego oddania. Spora cz niniejszej ksiki powstaa wanie w Esalen. Chcia bym rwnie podzikowa moim wytrwaym przyjacioom, Lew i Jill Carlinom oraz Robertowi Chartoffowi, ktrzy bodaj jako pierwsi wysu chali fragmentw tej ksiki, nie zdajc sobie nawet z tego sprawy. Moja partnerka yciowa Kat, Kathleen Harrison McKenna, od daw na dzielia ze mn arliw namitno do psychodelicznej gbi i pywa jcych w niej idei, a podczas naszych podry niekoniecznie tylko tych amazoskich okazaa si by wspania towarzyszk, wsppracow niczk oraz muz.

Ksika ta nie powstaaby, gdyby nie wielka pomoc i wsparcie, ja kie otrzymaem od Kat i moich dzieci, Finna i Klei. Nie przeszkadzay im moje wahania nastrojw i dugie okresy twrczej hibernacji.

Pragn przekaza im wyrazy mojej najgbszej mioci. Dziki, e jestecie. Wyjtkowe podzikowania nale si rwnie Leslie Meredith, mo jej redaktorce w Bantham Books oraz jej asystentce, Claudine Murphy. Dziki ich niesabncej wierze w warto przedstawionych tu idei miaem do siy i natchnienia, by konsekwentnie penetrowa nowe terytoria my li. Dzikuj te mojemu agentowi, Johnowi Brockmanowi, ktremu za wdziczam inicjacj, jak mona przej tylko w Klubie Rzeczywistoci. Na koniec chciabym okaza moj wielk wdziczno caej spoecznoci psychodelicznej, setkom ludzi, ktrych miaem zaszczyt pozna w trak cie swego ycia spdzonego na poszukiwaniach choby fragmentu pira pawiego anioa.

To wanie ci staroytni i wspczeni szamani, badaj cy wczeniej nieznane terytoria, pokazali mi waciw drog i stali si obiektem mego natchnienia. RAJ 1. K r a j o b r a z s z a m a s k i Szamanizm a zwyczajna religia Techniki ekstazy wiat zoony z jzyka wiat wyszych wymiarw Mem szamaski Szamanizm a zagubiony inny wiat 2.

M a g i a w p o k a r m i e Opowie o naszych wochatych kuzynach Jeste tym, co jesz Symbioza Nowe spojrzenie na ewolucj czowieka Prawdziwe brakujce ogniwo Trzy due kroki w rozwoju gatunku ludzkiego Z dala od Lamarcka Wyrabianie smaku 3. W p o s z u k i w a n i u p i e r w o t n e g o d r z e w a y c i a Halucynogeny jako prawdziwe brakujce ogniwo w acuchu ewolucji Szukanie drzewa ycia Pielenie kandydatw Rolina Ur Czym s halucynogeny rolinne Transcendentny Inny 4.

R o l i n y i s s a k i n a c z e l n e : p o c z t w k i z e p o k i k a m i e n i a Ludzka wyjtkowo Umiejtnoci poznawcze czowieka Przemiany map Narodziny ludzkiej wyobrani w czasach prehistorycznych Wzorce i wgldy Katalizowanie wiadomoci Ciao stao si sowem Kobiety i jzyk 5.

N a w y k w kulturze i religii 79 65 53 35 23 Ekstaza Szamanizm jako katalizator spoeczny Monoteizm Patologiczny monoteizm Archaiczna seksualno Ibogaina u Fangw Rnice w polityce seksualnej 6. Poszukiwanie Somy, zotej t a j e m n i c y Wed Nawizywanie kontaktu z umysem natury Soma - co to takiego? Z m i e r z c h E d e n u : K r e t a minojska i misteria eleuzyjskie Porzucenie tajemnicy Upadek atal Hyk i nadejcie krlewskiej ery Minojskie fantazje grzybowe Mit o Glaukosie Mid i opium Zwizek z Dionizosem Misteria w Eleusis Misterium psychodeliczne?

Teoria piwa sporyszowego Psylocybinowa teoria Gravesa Granica historii 9. A l k o h o l i a l c h e m i a d u c h a Tsknota za rajem Alkohol i mid Wino i kobiety Narkotyki naturalne i syntetyczne Alchemia i alkohol Alkohol jako bicz Alkohol i kobieco Stereotypy pciowe i alkohol B a l l a d a o t k a c z a c h m a r z y c i e l a c h : C a n n a b i s i k u l t u r a Haszysz Scytowie Indie i Chiny Cannabisowy styl kulturowy Klasyczne cannabis Cannabis a jzyk opowieci Orientomania a pojawienie si cannabis w Europie Cannabis a dziewitnastowieczna Ameryka Przemiany w podejciu do narkotykw Fitz Hugh Ludlow Cannabis w dwudziestym wieku I I I.

PIEKO Bogo buduaru: cukier, kawa, herbata i czekolada Poszerzenie smaku ycie bez przypraw Pojawienie si cukru Spoywanie cukru jako nag Cukier i niewolnictwo Cukier a styl kulturowy oparty na dominacji Narkotyki osb szlachetnie urodzonych Kawa i herbata: uywki zastpujce alkohol Herbata zgotowaa rewolucj Cykle eksploatacji Kawa Przeciw kawie Czekolada Dym w oczy: opium i tyto Postawy paradoksalne Wprowadzenie zwyczaju palenia w Europie Staroytny powab opium Opium alchemikw Krtko o tytoniu Szamaskie tytotnie Tyto jako lek znachorw Przeciw tytoniowi Zwycistwo tytoniu Wojny opiumowe Opium i kultura: De Quincey Pocztki psychofarmakologii S y n t e t y k i : h e r o i n a , k o k a i n a i T V Twarde narkotyki Kokaina: horror bieli O poytkach kokainy Wspczesna histeria antynarkotykowa Rzdy a narkotyki Midzynarodowe agencje wywiadowcze a narkotyki Narkotyki elektroniczne Ukryty propagandysta IV.

K r t k a h i s t o r i a p s y c h o d e l i k w Halucynogeny nowego wiata Ayahuasca Ojciec psychofarmakologii Rozkosze meskaliny Wspczesny renesans Wie o grzybach z nowego wiata Wynalezienie LSD Otwarcie puszki Pandory LSD a lata szedziesite Richard Schultes i halucynogeny rolinne Leary na Harvardzie Psylocybina: psychodeliki w latach siedemdziesitych Psychodeliczne implikacje Spoeczna wiadomo problemu Re nesansowa definicja godnoci ludzkiej, ktra wyksztacia system war toci wspczesnej cywilizacji Zachodu, przeywa powane zaamanie.

W mass-mediach moemy usysze alarmistyczne doniesienia o szale stwie i naogu, ktry trawi ludzko od chwili wejcia w pakt z farmako logi, marketingiem i szybkimi rodkami przemieszczania si. Nieznane wczeniej substancje chemiczne trafiaj do powszechnego obiegu w ra mach pozbawionej wszelkich regu gospodarki wiatowej.

W niewoli rozmaitych, legalnych i nielegalnych, towarw promujcych obsesyjne zachowania znajduj si rzdy i narody wielu pastw Trzeciego wiata.

Nie jest to oczywicie nic nowego. Sytuacja ulega jednak pogorsze niu z roku na rok. Jeszcze do niedawna midzynarodowe kartele narko tykowe znajdoway si pod kontrol rzdw i agencji wywiadowczych, ktre przy ich pomocy szukay dodatkowych, niewidzialnych" rod kw finansowych dla realizacji wasnych zinstytucjonalizowanych form zachowa obsesyjnych.

Trudno dociec rde masowej konsumpcji narkotykw, jeli si nie zna samej natury dowiadczenia narkotykowego i kryjcych si za ni wielowiekowych wzorcw. Choby z tej racji warto si im przyjrze, po niewa naszemu przyszemu yciu na Ziemi nieuchronnie bdzie towa rzyszyo legalne i nielegalne spoywanie substancji psychoaktywnych. Nawyki to po prostu regularnie powtarzane przez nas zachowania, ktrych sens zazwyczaj jest nam nie znany. Wedug starego, dobrego powiedzenia czowieka mona pozna po jego nawykach".

Caa nasza kultura skada si ze zwyczajw, ktre dziedziczymy po rodzicach i naszym otoczeniu i dopiero z biegiem cza su modyfikujemy je zgodnie ze zmieniajcymi si warunkami ycia i in spirujcymi nowinkami. Niezalenie jednak od tego, jak bardzo powolne wydawayby si nam te modyfikacje, w porwnaniu z wolniejszymi od lodowcw prze mianami gatunkw i ekosystemw, kultura sprawia wraenie szalone go spektaklu nieustannych zmian i innowacji.

W odrnieniu od natu ry, kultura nie podlega prawom ekonomii. Kieruje ni zasada innowacji przebiegajcych ze skrajnoci w skrajno. Kiedy pochaniaj nas nasze przyzwyczajenia i jestemy skonni da im z siebie wicej, anieli jest to przyjte w naszych normach kultu rowych, zyskuj one miano obsesji.

W tego rodzaju sytuacjach czujemy, e zatracilimy co, co wiadczy o naszej ludzkiej istocie - nasz woln wol. Obsesje potrafi przyjmowa rozmait posta: od bardzo niegro nych zachowa w stylu porannej lektury gazety, poprzez rozmaite formy kolekcjonowania dbr materialnych, a po wadz nad innymi ludmi, jak to si dzieje w przypadku licznych politykw.

Wielu z nas pewnie jest kolekcjonerami, ale tylko nieliczni mieli sposobno tak gbokiego pogrenia si w obsesjach, by sta si wiel kimi posiadaczami ziemskimi lub politykami. U przecitnych ludzi ob sesje zazwyczaj dotycz biecej sytuacji, natychmiastowego zaspokojenia uczucia godu, dzy seksu i narkotykw.

Kiedy istotn rol w formowaniu si obsesji maj skadniki chemiczne zawarte w poywieniu i narkotykach zwanych take metabolikami , mamy do czynienia z tzw. Naogi i obsesje to zachowania wystpujce tylko u ludzi, mimo i znane s przypadki soni, szympansw, a nawet motyli poszukujcych stanw upojenia. Sowa znaczce ciek ubezwasnowol nienia.

Specyfika naogu polega na wypieraniu si swojej wolnej woli, O. W dziewitnastym wieku o opiumistach mwio si, e zaprzedali dusz opium", co w sposb wyrany odnosio si do idei optania przez jak nieposkromion, diabelsk si. W dwudziestym wieku osoby uza lenione od narkotykw przestay by traktowane jak optane, ponie wa zaczto mwi o naogu jako o chorobie. Wraz z tego rodzaju podej ciem radykalnie zmniejszya si rola wolnej woli. Ostatecznie, nikogo nie mona obarcza odpowiedzialnoci za nabyte lub rozwinite choroby.

Jednak obecnie, bardziej ni kiedykolwiek, ludzka zaleno od substancji chemicznych peni istotn rol w tworzeniu si i podtrzymy waniu wartoci kulturowych. Proces ten narasta od poowy dziewitnastego wieku, kiedy to rozwj chemii organicznej zacz dostarcza naukowcom, lekarzom, a w kocu prawie wszystkim czonkom spoeczestw, niekoczcego si arsenau narkotykw syntetycznych. Wspczeni ludzie maj do czy nienia z substancjami coraz to silniejszymi, skuteczniejszymi, duej dziaajcymi, a w niektrych przypadkach znacznie bardziej uzalenia jcymi od swych naturalnych odpowiednikw.

Ciekawy przypadek sta nowi kokaina, ktra cho jest produktem naturalnym, w swej oczysz czonej i skoncentrowanej postaci bywa wyjtkowo niebezpieczna. Rozwj oglnowiatowej kultury informacyjnej doprowadzi do wszechobecnoci informacji na temat rekreacyjnych, afrodyzjakalnych, pobudzajcych, uspokajajcych i psychodelicznych rolin, odkrytych wczeniej przez mdrych ludzi yjcych w odlegych i trudno dostp nych rejonach wiata.

W tym samym czasie, gdy fala informacji bota nicznych i etnograficznych zalaa spoeczestwo zachodnie, uatwia jc n a m dostp do obcych zwyczajw kulturowych, a zatem poszerzajc zakres naszych moliwoci, dokonano wielkiego postpu, jeli chodzi o syntez skomplikowanych moleku organicznych oraz rozumienie me chanizmw rzdzcych genami i procesami dziedziczenia.

Wszystkie te nowe odkrycia i technologie przyczyniy si do powstania cakowicie no wej inynierii psychofarmakologicznej, w nastpstwie za do wykszta cenia nowej kultury. Stanowi one zwiastun epoki, w ktrej ingerencja psychofarmakologiczna w ludzki wy gld, zachowanie i uczucia bdzie coraz czstsza i coraz bardziej skuteczna.

Z tej perspektywy wiara w to, e mona podda oglnowiatowym regulacjom prawnym setki czy tysice atwych do wyprodukowania, chtnie kupowanych, lecz nielegalnych substancji syntetycznych, musi si wyda niedorzeczna i odraajca kadej osobie pragncej bardziej otwartego, a mniej zniewolonego spoeczestwa. Mam tu na myli podejcie, ktre przez wiele lat dobrze suyo naszym staroytnym przodkom, zanim nie doszo do wyksztacenia si tzw.

Sam termin archaiczny" odnosi si do grnego paleolitu, epoki sprzed siedmiu-dziesiciu tysicy lat, po przedzajcej powstanie i rozprzestrzenienie si rolnictwa.

By to okres, w ktrym panowa nomadyzm, gospodarka pasterska i poczucie wspl noty. Termin ten odnosi si rwnie do kultury opartej na hodowli by da, szamanizmie i kulcie Bogini. Postanowiem nada tej dyskusji z grubsza chronologiczny porz dek, wieczc j omwieniem najbardziej futurystycznych nurtw kul tury wspczesnej, w ktrych odbijaj si liczne archaiczne wzorce.

B dziemy wic przygldali si biegowi dziejw okiem farmakologicznego pielgrzyma. Nieprzypadkowo pozwoliem sobie nazwa cztery czci tej ksiki wielce wymownymi tytuami: Raj", Raj utracony", Pieko" i Raj przywrcony? Osoby zainteresowane szczegowymi definicjami przytoczonych tu poj znajd je w sowni ku umieszczonym na kocu ksiki. Rzecz jasna, posugiwanie si dawno zdartymi kliszami w dyskusji o narkotykach byoby szalestwem.

Wszyscy przecie yjemy w global nym wiecie, powinnimy wic odnale now wizj dla naszej kultury, tak, ktra zjednoczyaby aspiracje ludzkoci z potrzebami planety i za- 14 O. Przygldajc si zawartej w nas tsknocie za utracon caoci, ktra przejawia si w postawach zalenoci wobec rolin i substancji narkotycznych, znanych n a m od narodzin ludzkoci, zauwaymy istotny brak czego, co staramy si wypeni maostkowym narcyzmem.

Kto wie, by moe jedynym sposobem na przywrcenie na szych relacji ze wiatem natury oraz stworzenie lepszych perspektyw dla dalszych losw ludzkoci, jest inteligentne i wiadome posugiwanie si rolinami psychoaktywnymi. Tak czy inaczej, warto si przyjrze, gdzie le rda naszych od wiecznych fascynacji odmiennymi stanami wiadomoci, poniewa bez dokadnego zgbienia tego zagadnienia wszelkie prby budowania spo eczestwa wolnego od narkotykw mog zakoczy si popadniciem w puapk jeszcze wikszych naogw.

Cakiem pomocne bdzie przyj rzenie si wpywowi substancji psychoaktywnych na nasze estetyczne i duchowe aspiracje. Naley bowiem wnikliwie rozpatrzy, co stracili my odmawiajc kadej jednostce prawa do bezporedniego kontaktu z sacrum oraz osobistego dowiadczania transcendencji. Mam szczer nadziej, e odpowiadajc sobie na te pytania, zrozumiemy take, ja kie s konsekwencje negowania duchowego wymiaru natury i postrze gania jej jako zwyczajnego rda zasobw do eksploatacji.

Oczywicie, powysza dyskusja nie moe by w smak ludziom majcym obsesj na punkcie posiadania wszystkiego pod kontrol, odpornym na wiedz fundamentalistom religijnym oraz wszelkiego rodzaju faszystom. Jest to jednak dyskusja, w ktr warto si wczy. Zagadnienie naszych obecnych relacji z rolinami psychoaktywny mi posiada jeszcze jeden wymiar. Zwraca nas ku myleniu o tym, jak na nasze dzieje wpyway nieustannie zawizywane i zrywane przez nas sojusze z rnymi przedstawicielami wiata rolinnego.

Powicimy tej kwestii spor cz niniejszego dziea. Mit zaoycielski naszej kultury rozpocz si w Ogrodzie Eden, wraz ze spoyciem przez praludzi owocu z Drzewa Wiadomoci na temat Dobrego i Zego. Powinnimy wycign nauczk z tej opowieci, jeli nie chcemy, by nasza historia zakoczya si cakowitym zatruciem na szej planety, wymazaniem z pamici jej lasw, dewastacj jej biologicznej tkanki i pozostawieniem po sobie sterty odpadw. Warto te zastanowi 15 P O K A R M B O G W si nad tym, czy skoro kiedy zdarzyo nam si przeoczy nasze miejsce w naturze, jestemy jeszcze w stanie osign cakowicie nowe rozumie nie nie tylko naszej przeszoci, ale i przyszoci?

Jeeli tylko przywrci my poczucie zwizku z natur jako yw tajemnic, moemy by pewni otwierajcych si przed nami nowych perspektyw dla naszej wdrwki kultur. Jest jeszcze czas, aby obudzi si z historycznego nihilizmu, w jaki popada nasza gboko patriarchalna kultura dominacji. Jedynie od nas zaley, czy przywrcimy nasz dawny, niemal symbiotyczny zwizek z ro linami psychoaktywnymi, dostarczajcymi nam wgldu w wiat rolin ny, dziki czemu mona nauczy si z nimi wsppracowa.

Tajemnica naszej wiadomoci i unikalnej zdolnoci do autore fleksji jest w duej mierze pokosiem komunikacji z tym niewidocznym umysem, ktry szamani odnajduj w duchu ywego wiata natury. Ty powe dla kultur szamaskich poznawanie tej tajemnicy nadal stanowi godn uwagi alternatyw dla ycia w kleszczach samoograniczajcej si kultury materialistycznej. Jedynie od nas zaley, czy bdziemy poznawa li te mao znane wymiary naszego istnienia, czy te poczekamy a post pujca dewastacja naszej planety uczyni te poszukiwania mao znacz cymi lub niemoliwymi.

KUAN-YIN THE CHINESE TRANSFORMATION OF AVALOKITESVARA PDF

Krytyka Literacka 2012

.

GRUNDFOS UNILIFT KP 250 PDF

Terence McKenna - Pokarm Bogów.pdf

.

Related Articles